Personal hygiene presentation

personal hygiene presentation

Personal, hygiene, powerPoint presentation free to view

Váha 10,236 co se vyplatí? Chovat se lege artis, prvořadá je medicínská správnost Zkracovat dobu hospitalizace (ne pod ltp) Propouštět domů mezi jednotlivými překlady v rámci zz domů Snižovat počet vyšetření a vyšetření, která nejsou nezbytná, provést až po propuštění ambulantně Optimalizovat a zlevňovat léčbu (pozitivní lékové listy) vyvarovat. Vyjednávat o cenách za skupiny alfa drg hlavní diagnóza hlavní diagnóza: stav diagnostikovaný na konci akutní lůžkové péče, který byl primárně zodpovědný za potřebu nemocného léčit se a být vyšetřován v daném zdravotnickém zařízení. Pokud existuje více takových stavů, na první místo se uvede ten, který je nejvíce zodpovědný za čerpání prostředků. Pokud se nedospělo k dg, má se vybrat hlavní příznak, patologický nález nebo obtíž. Jako hlavní diagnózu nelze kódovat ta onemocnění a stavy, které nastaly v průběhu hospitalizace vedlejší diagnózy onemocnění nebo potíže existující současně s hlavní diagnózou nebo se vyvíjejí během epizody léčebné péče, které mají prokazatelně vliv na péči o pacienta ovlivňují léčbu natolik, že je potřeba. Klinické vyšetření terapeutický zásah nebo léčba diagnostické výkony zvýšená ošetřovatelská péče nebo monitorování. One of hottest features in jsn medis is extended styles adapted for 5 most popular joomla!

Personal, hygiene authorstream related, presentations

Case mix Index - index směsi případů index směsi případů v nemocnici je hodnota vztahující směs případů v jedné nemocnici ke směsi případů v ostatních nemocnicích příklad: předpokládejme 10 případů v každé ze 4 drg good drg 100 - váha 0,5 drg 200 - váha 1,0. Pozice kódu 01-29 chirurgické drg 30-59 nechirurgické drg 60-86 novorozenecké drg 87-89 nesouvisející diagnostické skupiny pro operační výkony 98-99 chybové drg. Pozice: cc, mcc - míra závažnosti 0 nevyjádřeno 1 bez komplikace nebo komorbidity 2 s komplikací nebo komorbiditou 3 velká komplikace nebo komorbidita drg báze: celkem 319 bazí báze primary drg je střední úrovní v klasifikaci drg. Agreguje drg skupiny bez cc, s cc a s mcc (viz complication comorbidity). Báze je dána prvními 4 (yyyyx) znaky z pěti číselného kódu drg. Pojem báze drg vychází z užívaného výrazu base group, což je někdy překládáno jako základní skupina; výraz báze je ale užíván častěji. Jen devět bází se dále nedělí podle cc (drg skupiny pak mají 0 jako poslední znak kódu ostatní báze se dále štěpí podle přítomnosti cc/mcc (výsledná skupina drg má jako poslední znak kódu 1 nebo 2 nebo 3) drg alfa skupina drg bazí, definovaných úhradovou. Účely klinického kódování přepis - úplný, přesný a smysluplný. Informace - standardizovaná a porovnatelná účely: vykázání provedené práce, vyúčtování statistické analýzy manažerské potřeby; hodnocení kvality a výkonnosti klinické analýzy modelový případ (mrsa)Draho prodávat Špatně: Hlavní diagnóza: Stafylokoková infekce.0Operace: Choledochotomie 5130,372 Správně: Hlavní diagnóza: Cholangoitis.0Vedlejší diagnóza: u nosiče.3 mrsa. Váha 5,484nebo Hlavní diagnóza: Stafylokoková infekce.0Vedlejší diagnóza: mrsa.0.1 Operace: choledochotomie 5133 (1) rel.

Cmalfa musí být na 115 a více proti 2008 Podmínka počet hospitalizací musí být více než mbulance Hrazeno výkonově lze získat 1 je třeba mít více bodů proti. 2008 je třeba mít více unictiních pojištěnců proti. 2008 co dělat vykazovat maximum diagnóz kontrolovat diagnózy pacienta při opuštění nemocnice, zda jsou zapsány všechny pečlivě kódovat všechny komplikace a komorbidity Udržet stejný počet hospitalizací jako. 2008 vykazovat maximum bodů na ambulancích Sono, rtg, zvyšovat počet unicitních pacientů na ambulancích Smysluplná kooperace různých odborností (pacient s hypertnezí jde na oční, neurologii,.) Definice drg plan drg je schéma klasifikace pacientů, které dává do vztahu typ pacientů léčených v nemocnici -. Směs případů / Case-mix a náklady nemocnice tak, že klasifikuje pacienty na základě diagnózy ir drg propracovaný a vyladěný klasifikační systém drg drg diagnostic Related Groups Historie 60 léta, universita yale, usa, (srovnávání nemocnic) 1983 program Medicare: nástroj na určení úhrady péče 1996 vzp. Hlavní diagnóza základní diagnóza hlavní stav vedlejší diagnózy vedlejší stavy ostatní stavy diagnóza: Kód x Popisek kódu Pro popisek kódu se běžně také používá pojem diagnóza diagnóza diagnóza příklad : diagnóza difusní spazmus jícnu (DES) Kód mkn-10: K22.4 Popisek kódu (diagnóza dyskineze jícnu komplikace. Suma relativních vah případů: Case-mix jako číselná hodnota je součet relativních vah všech případů ukončených v určitém časovém období (např. Rok) v definované jednotce (např. Pojem je používán nekonzistentně a proto je nutné rozlišit podle kontextu, zda jde o case-mix (v jednom ze dvou uvedených významů) nebo case-mix Index.

personal hygiene presentation

ppt video online download similar presentations

5,8 mil obyvatel neplatí zdravotní pojištění ze svých příjmů (více než polovina) 4,2 summary mil výdělečně činné populace zaplatí přímo na zdravotní pojištění 120 mld. Ve formě daní, makroekonomický vývoj. 2009, růst paper nezaměstnanosti z 4,9. Zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. Valorizace platby za státní pojištěnce, zvýšení stropu pro výpočet pojistného z 4 na 6ti násobek průměrné mzdy. Snížení prostředků v systému, zvýšení prostředků v systému, základní principy úhradové vyhlášky 2010 zastavení tempa růstu spotřeby Úhradová vyhláška počítá s nulovým nárůstem úhrad za stejný rozsah a strukturu zdravotní péče jako v roce 2009 bonifikace ošetřovatelského personálu Zdravotní pojišťovny na úhradu zdravotní péče. 2009 bylo 5 ) Jinak nelze ovlivnit drg kalkulováno dle tzv.

Libor Straka ders. Kolik stojí české bezplatné zdravotnictví. Celkem je v sektoru 200 mld. Náklady plátce jsou poněkud skryté. Lékař zaplatí ročně 60 000 kč na zdravotní pojištění. Presentation Transcript, kolik stojí české bezplatné zdravotnictví celkem je v sektoru 200 mld. Náklady plátce jsou poněkud skryté 4,5 lékař zaplatí ročně 60 000 kč na zdravotní pojištění 45-letý lékař zaplatil za svou kariéru 1, 2 mil kč na zdravotnictví každý občan včetně kojenců a seniorů zaplatí ročně 20 000 kč na zdravotnictví 30 mld. Platí stát 120 mld.

Ppt, personal, hygiene, powerPoint, presentation - id:2290953

personal hygiene presentation

My presentation on personal hygiene - ppt powerpoint

Olovrant, ručné práce, maľba, modelovanie. Hygiena večera, výroba darčekov pre rodičov, personál hotela, rozlúčkový večer. Raňajky, komunikačný kruh - vyhodnotenie činnosti školy v prírode, bodovania čistoty na brass izbách, športového popoludnia, vyjadrenie pocitov detí a owen učiteľov. Hygiena desiata, balenie vecí, odovzdávanie izieb, príprava na odchod. Rozlúčka s personálom a majiteľom chaty spojená s odovzdávaním vyrobených darčekov.

Hygiena obed, zhromažďovanie osobných vecí, školských pomôcok a materiálov. Presun k autobusu, naloženie batožiny, cestovanie. Príchod pred školu a odovzdanie detí rodičom. Všetko krásne má svoj koniec! Škola v prírode naplnila očakávania nielen pedagógov ale hlavné detí, ktoré si v krásnej prírode a hlavne hravou formou splnili stanovené ciele o čom svedčia aj výpovede všetkých účastníkov pobytu, ktorí svoje pocity zhrnuli do jediného slova 1. Úhradová vyhláška powerPoint Presentation, download Presentation Úhradová vyhláška 1 / 50 Úhradová vyhláška.

Budíčekranná hygiena, upratovanie izieb, bodovanie izieb. Raňajky, vyučovanie podľa rozvrhu žiakov, prestávky, desiata. Hygiena obed, popoludňajší odpočinok. Turistika orientácia v prírode, kvíz o prírode. Olovrant, ručné práce podľa výberu detí.


Hygiena - večera, úprava účesov dievčatá, stolný tenis chlapci. Večerná hygiena, čítanie rozprávok, večierka. Denný program školy v prírode ň budíček ranná hygiena, upratovanie izieb, bodovanie izieb. Zber prírodného materiálu a výroba dekorácií (ikebana, obraz. loptové hry v prírode. Olovrant, písanie listov, pozdravov pre rodičov, učiteľov, spolužiakov. Hygiena večera, hudobno-zábavný večer, diskotéka. Denný program školy v prírode ň budíček - ranná hygiena, upratovanie izieb, bodovanie izieb. Športové popoludnie súťaže v disciplínach (preskoky cez švihadlo, hod na cieľ, hod granátom, prekážkový beh).

1 personal hygiene, powerPoint presentation

Desiata spojená s oboznámením sa s pravidlami správania sa a ubytovania v business izbách hotela. Hygiena - obed - oboznámenie sa so zásadami správneho stolovania. Oboznámenie sa s areálom v ktorom bude prebiehať škola v prírode, voľné hry v prírode. Hygiena olovrant, spoločenské hry podľa výberu detí. Hygiena večera, zoznamovací večer v klubovni. Večerná hygiena spojená s oboznámením sa s fungovaním sprchovacích kútov. Rozhovor o prvých dojmoch, čítanie rozprávok na dobrú noc, večierka.

personal hygiene presentation

Práca má svoj čas aj oddych má svoj čas. Žiaci našej školy sa vďaka projektu. Deti vetra putujú za slnkom zúčastnili školy v prírode, ktorá sa konala v Turistickom hotely drotár v obci Hronec. Pobyt sa uskutočnil. Zúčastnilo sa ho 40 žiakov, ktorí sa zapájali do aktivít v škole počas konania projektu. Na bezpečný a loops príjemný pobyt žiakov dohliadali pani učiteľky mgr. Belková a pani asistentka. Denný program školy v prírode. Nástup detí pred školou a spoločný presun autobusom do th drotár v obci Hronec.

republiky. Prioritná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Opatrenie:zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovanýchrómských komunít. Trvanie projektu:2/ 2010 - 1/ 2013, cieľ projektu: rozvoj vedomostných, výchovných a pracovných zručností rómských žiakov smerujúcich k sociálnej integrácii a predprofesijnej príprave. Ako sme začínali, deň, keď sa niečomu naučíme, nie je už premárnený. Pozri mama, pozri otec čo dokážem. Prácu v našom projekte sme prezentovali dňa na workshope, na ktorý sme pozvali rodičov, aby sme im prezentovali čo sme v rámci projektu dokázali a na čo sme všetci hrdí.

PowerPoint Presentation, download Presentation. 1 / 21, zvonec a koniec. Projekt spolufinancovaný z writing : Európsky sociálny fond a štátny rozpočet Slovenskej republiky prioritná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami Opatrenie : zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómských komunít. Copyright Complaint Adult Content Flag as Inappropriate. I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described. Download Presentation, an Image/Link below is provided (as is) to download presentation. Download Policy: Content on the website is provided to you as is for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.

How does personal hygiene impact on food hygiene and presentation

Popis, podpořte své podnikání pomocí nádherných, širokoformátových barevných tisků za cenu, kterou si můžete dovolit. Zrychlete svou produktivitu a udržte vysoké pracovní tempo s širokou řadou nástrojů. Vytvářejte marketingové materiály v profesionální kvalitě - přímo v kanceláři. Funkce: Tisk, kopírování, skenování, faxování rychlost tisku: professional až 15 str./min iso černobíle (A4 až 8 str./min iso barevně (A4) rozlišení tisku: až 600 x 1 200 dpi černá; Optimalizované rozlišení 4 800 x 1 200 dpi (při barevném tisku z počítače na vybrané fotografické papíry. Panelu, software hp, ews; Twain verze: Verze.9; Maximální velikost skenu (plocha, aut. Podavač dokumentů 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: až 1 200 dpi formát skenovaných souborů: Typy souborů pro skenování podporované softwarem: bitmapy (.bmp jpeg (.jpg pdf (.pdf png (.png formátovaný text (.rtf prohledávatelný pdf (.pdf text (.txt tiff (.tif) Rychlost skenování: až 2,0 obr./s. Na stránku typy médií běžný papír, papíry hp photo paper, papíry hp matte Brochure nebo Professional Paper, papír hp matte Presentation Paper, papír hp glossy Brochure nebo Professional Paper, další fotografické inkoustové papíry, další matné inkoustové papíry, další lesklé inkoustové papíry, silný běžný papír Velikosti. Download, skip this Video, loading SlideShow in 5 Seconds.


Personal hygiene presentation
all articles 37 articles
The more you know, the better you can plan. Lab, report, unknown 36 Introduction The purpose of this lab was to identify two unknown bacteria from a mixed culture.

6 Comment

  1. Subscribe now to get updated on all the awesome. Times for the last four years. Used by retirement plan sponsors and providers, asset management firms, and insura nce companies, morningstar Reporting Solutions provides a reliable. About book #1: Hes the hot college quarterback all the girls want. British brands are just a click away. Benelli sp auto, championships are now a highlight of the shooting calendar, becoming a firm favourite with many competitors who return year on year.

  2. Essay, papers in High quality Cheap, essay. With, winway resume deluxe creating a winning resume couldn t be easier! The body of the resume includes several jobs as Cashier and Receptionist in an auto dealer, law office and staffing agency. Home daily books book review : a brief look at Ten New book releases book review : a brief look at Ten New book releases cordell, Chicago. September 2006, auto dealer, today - webXclusive by john Carroll - also by this author.

  3. Presentation /display scheduling boards Presentation books. dentální hygiena, zdravotnický personál, zdravotnický personál, přijmu automechanika, řidič-rychlé-záchranné-služby, plavčík.

  4. izba je považovaná za veľmi efektívnu najmä pre zdravotnícky personál, ale za viac stresujúce pre pacientov a poškodzujúcuich súkromie. Hygiena večera, výroba darčekov pre rodičov, personál hotela, rozlúčkový večer. researcher begins by consulting with you on the topic goals, desired depth, breadth and style of report or presentation you require. Heres how to get started on a dental hygiene and therapy personal statement! Get started on your dental hygiene and therapy personal.

  5. Presentation : ppt, pptx, odp A dental hygiene personal statement. Making a polite presentation in Thailand consists of being neatly dressed and smelling fresh. Presentation, paper, papír hp glossy Brochure nebo Professional Paper, další fotografické inkoustové papíry, další matné. péče, kterou personál oddělení naší dceři a mě poskytl. Poděkovala jsem lékařům i sestrám osobně, avšak ráda bych vyjádřila poděkování.

  6. Order personal hygiene and feminine hygiene products from Officeworks and keep your washrooms stocked up with everything you need. Kontinuálna edukácia všetkého zdravotníckeho personálu, dôkladná hygiena a dezinfekcia rúk! Personál si po prevoze vymení plášť. Learn to make hygiene care products from feminine wash, hand sanitizer to deodorant for commercial and resale used with economical cost. Our experts will prepapre a dental hygiene personal statement for you.

  7. Presentation /display scheduling boards, presentation, books. What is Self Grooming? Importance of Self Grooming. Understanding : Colors, combination and Accessories. Putting on and taking off.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*